Πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα;

Η Αγάπη στη σκέψη είναι Αλήθεια
Η Αγάπη στην πράξη είναι Ορθή Συμπεριφορά
Η Αγάπη στο συναίσθημα είναι Ειρήνη
Η Αγάπη στην κατανόηση είναι Μη-βία

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Είναι ευρέως γνωστό, ότι η εκπαίδευση σήμερα είναι κυρίως διανοητική και προσανατολισμένη στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενώ ασχολείται ελάχιστα με την ανάπτυξη καλών ιδιοτήτων και κοινής λογικής. Έχοντας χάσει το κύρος της ως προς την ηθική συμπεριφορά των μαθητών, αποτυγχάνει στην προώθηση του αυτοελέγχου, των αρετών και μιας ευσυνείδητης στάσης απέναντι στη ζωή γενικότερα. Επομένως, αν από τη μία μεριά τα παιδιά μας ωθούνται να μεγαλώσουν γρήγορα, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στον αγώνα τη ζωής... από την άλλη, δεν έχουν καμία καθοδήγηση, αίσθηση κατεύθυνσης ή ιδέα «περί τίνος πρόκειται». Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις ΑΑ προσφέρει ένα σχέδιο δράσης και προτείνει νέες στρατηγικές στον τομέα της εκπαίδευσης για τον επαναπροσανατολισμό και την αλλαγή της τρέχουσας τάσης, προτείνοντας κάτι που να διαρκεί περισσότερο, να είναι πιο εποικοδομητικό και να προσφέρει μεγαλύτερη πληρότητα.

Η μέθοδός της βασίζεται στην προϋπόθεση, ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα χαρακτηρίζεται από πέντε βασικές όψεις, κάθε μια από τις οποίες είναι ένας ξεχωριστός τομέας μέσα στον οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση, ενισχύεται η εμπειρία και χτίζεται η επίγνωση. Ως αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, οι όψεις αυτές πρέπει να αναπτυχθούν και να συντονιστούν αρμονικά. Δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο σωματικός, ο συναισθηματικός και ο διανοητικός τομέας, αλλά και η ιδιότητα της διάκρισης-διαίσθησης, καθώς και ο πνευματικός πυρήνας της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μάθησης. Όταν το σώμα, ο νους και η ψυχή ανθίσουν αρμονικά, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η ενότητα των σκέψεων, των λόγων και των πράξεων. Αν, ταυτόχρονα, τα παιδιά ανατραφούν με την αντίληψη ότι η ζωή δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την απόκτηση υλικών αγαθών και αξιών, θα είναι ευκολότερο να στρέψουν την προσοχή τους προς ευγενείς επιδιώξεις και υψηλότερα ιδανικά. Αυτό είναι ουσιαστικά εφικτό με την Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις ΑΑ, γιατί η φιλοσοφία της βασίζεται στην πεποίθηση, ότι υπάρχει μια έμφυτη δύναμη ομορφιάς, αλήθειας και καλοσύνης μέσα σε κάθε άτομο, που περιμένει να πυροδοτηθεί και να ενδυναμωθεί μέσω της δράσης. Ο ρόλος των δασκάλων και των γονέων είναι να διευκολύνουν την ανάδυσή της.

Για τον σκοπό αυτό, η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις ΑΑ έχει συνδέσει τις πέντε όψεις της ανθρώπινης προσωπικότητας με πέντε αξίες, που αντιπροσωπεύουν την ιδανική έκφρασή τους, η οποία είναι παγκόσμια και αποδεκτή από όλους τους πολιτισμούς και τα θρησκευτικά πιστεύω. Χρησιμοποιεί επίσης πέντε τεχνικές διδασκαλίας. Οι αξίες της Αλήθειας, της Αρετής, της Ειρήνης, της Αγάπης και της Μη-βίας παρουσιάζονται και εξερευνώνται με τη βοήθεια αποφθεγμάτων, ιστοριών, ομαδικών τραγουδιών, σιωπηλής στάσης και ομαδικών δραστηριοτήτων.

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις ΑΑ μπορεί να υλοποιηθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε υιοθετώντας σχέδια μαθήματος βασισμένα στις αξίες, είτε ενσωματώνοντας τις αξίες στα τακτικά μαθήματα του σχολείου. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που είναι εκπαιδευμένοι στην SSEHV. H δέσμευσή τους να θέτουν σ’ εφαρμογή τις αξίες στη ζωή τους και να ζουν σύμφωνα με αυτές, θα εξασφαλίσει τον αντίκτυπο που η εκπαίδευση αυτή θα έχει στα παιδιά.

«Σωστή εκπαίδευση είναι αυτή που διδάσκει τον τρόπο για να επιτευχθεί παγκόσμια ειρήνη· αυτή που καταλύει τη στενοκεφαλιά και προάγει την ενότητα, την ισότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων.»

  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια